ex  
sc4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sc3 Q W E R T Y U I O
sc2 A S D F G H J K L
sc1 Z X C V B N M , .
Powered by ROSC - RagnarokOnlineショートカットシミュレータ